„The Colours of the Rainbow“

Vaivorykštė yra unikalus dalykas. Ją sudarančios spalvos – visos skirtingos, tačiau susijungę tampa nepaprasto grožio stebuklu! Taip ir žmonės. Visi skirtingi… Bet susibūrę kartu MES galime sukurti nepakartojamą idėjų ir patirčių vaivorykštę.
Vykdydami tarptautinį eTwinning projektą „Vaivorykštės spalvos“ („The Colours of the Rainbow“) pradinių (2–4) klasių mokiniai rašė Kalėdinius sveikinimus anglų ir lietuvių kalbomis į penkias Europos valstybes. Patys sulaukėme iš Turkijos, Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Škotijos ir Graikijos. Pamokų metu internetinėje projekto svetainėje žiūrėjome kitų mokyklų-partnerių pateiktus prisistatymus, skaitėme gautus laiškus ir analizavome sveikinimus, kurie pagal susitarimą buvo parašyti anglų ir tos šalies gimtąja kalba.
Informacinis stendas mokyklos koridoriuje pasipuošė vaivorykštės spalvomis, sveikinimais ir kita su projektu susijusia medžiaga. Mokiniai dekoravo stendą panaudodami nuspalvintas vienkartines lėkštutes. Gruodžio 18 d. vyko netradicinė lietuvių-anglų k. pamoka, kurios metu 7 – 8 klasių mokiniai kūrė vaivorykštės atsiradimo istorijas lietuvių ir anglų kalbomis. Mokiniai rinko geriausią angliškos vaivorykštės atsiradimo legendos vertimo į lietuvių k. autorių (tekstas iš vadovėlio „On Screen 2“, kuriuo tapo 7 kl. mokinys. Taip įtraukėme ir vyresnes klases, integravome tarptautinio projekto veiklas į ugdymo turinį.
Gegužės mėnesį baigėme dalyvavimą tarptautiniame eTwinning projekte „The Colours of the Rainbow“ (Vaivorykštės spalvos). Įvairias veiklas vykdėme su 13 šalių iš Europos kontinento. Pradinių klasių mokiniai parengė video pristatymą apie savo mokyklą ir šalį, pildėme Padlet puslapį parodant šventes bei tradicijas. Labiausiai akcentavome šv. Kalėdas, todėl šeimų nariai buvo įtraukiami į tradicinių Kalėdinių patiekalų receptų pristatymą: jie fotografavo savo Kūčių stalą, vaišes, maistą gaminančius vaikus ir siuntė nuotraukas į mokyklą (aktyviausi tėvai buvo iš parengiamosios grupė ir 3 kl.). Mokiniai naudojantis eTwinning platforma sužinojo apie įvairesnes IKT programas. Pamokų metu su pradinių ir vyresnių klasių mokiniais išbandėme naują programą JigsawPlanet ir sukūrėme dėlionę ( https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25b16455c395 ). Dažnai anglų k. pamokose taikau partnerių pasiūlytas https://www.toonytool.com/ ir https://www.mentimeter.com/, https://padlet.com/ , https://kahoot.it/ ir https://www.qr-code-generator.com programas netgi renginių metu. Daugelį šių programų mūsų mokykla pažino tik šio projekto dėka! Mokiniai įgijo daugiau žinių apie kitų šalių partnerių tautinius drabužius, gamtą, Kalėdų laikotarpio tradicinius patiekalus nes aktyviausieji turėjo asmeninius prisijungimus prie projekto žurnalo. Tokiu būdu jie galėjo stebėti projekto eigą drauge su savo šeimos nariais. Pirmoje klasėje valandėlės metu pasakojau apie kalbų mokymosi svarbą, multimedijos pagalba peržvelgėme eTwinning puslapyje mūsų ir partnerių patalpintą informaciją. Gabesnieji mokiniai jau mėgino išversti kitų šalių mokyklų video siužetus, aptarėme pateiktos medžiagos įdomumą, pritaikymą. Pamokų metu klausėmės pasisveikinimų įvairiomis kalbomis, žaidėme partnerių sukurtus ir pasiūlytus edukacinius žaidimus naudodami išmaniuosius įrenginius (naudojant planšetinius kompiuterius mokėmės pažinti valstybių vėliavas, sprendėme jų sukurtus kryžiažodžius). Rengėme kūrybinius darbelius 3 – 4 klasėse (aiškinosi vaivorykštės spalvas, rinko informaciją apie Europos šalis, jų išskirtinumą ir angliškai (viena mergaitė ispaniškai) vaizdžiai pateikė raštu. Darbus eksponavome, aptarėme. Organizavome kitas veiklas: nufilmavome dalį mokyklos bendruomenės narių su tautiniais kostiumais muzikuojant. Video patalpinome svetainėje.
Gaila, bet ne dėl mūsų kaltės neįvyko suplanuotas online susitikimas. Apie mūsų mokykloje vykdomas tarptautinio projekto veiklas rašėme mokyklos internetinėje svetainėje, integruotos veiklos pristatytos rajono anglų k. mokytojų metodinio būrelio pasitarime. Internetinei knygai su mokiniais išrinkome labiausiai mūsų veiklas atspindinčias nuotraukas. Mokslo metų pabaigoje aptarėme rezultatus.https://www.pakuonis.prienai.lm.lt

Darbas su mokiniais pamokų metu, klasės valandėlės. Veiklų vykdymas integruotas atitinkamai pagal einamas temas ar Kalėdinį laikotarpį. Mokykla įsigijo planšetinius kompiuterius, todėl panaudodami šias IT mokiniai dirbo ir individualiai rengdami kūrybibinius darbelius, bei bendradarbiavo porose žaidžiant, domintis šalimis partneriais. Diskusijos dažniausiai vykdavo ugdomuoju metu. Forma – pamoka ir klasės valandėlės įv. klasių mokiniams. Labiausiai mokiniams patiko Kahoot programa, ją taikome ir šiais metais.

Socialines, emocines ir pažinimo kompetencijas kuriant video siužetą, rašant atvirukus ir laiškus, žaidžiant partnerių pasiūlytus žaidimus. Stendo parengimas mokyklos koridoriuje buvo patraukli veikla netgi mažiesiems mūsų vaikams (spalvino, karpė, derino spalvas). Skirtingų klasių mokiniai žinojo kokias veiklas vykdysime. Vieni šoko ir taip pristatė savo tautiškumą, kiti grojo ir dainavo apsirengę tautiniais drabužiais. Kiti fotografavosi gamindami sausainius, ruošdami Kūčių stalą ir pan.

Bendravimas ir bendradarbiavimas vyko susirašinėjant mokytojams, mokiniai nedrįso rašyti patys eTwinning svetainėje, bet puikiai parengė Kalėdinius atvirukus, rašė laiškus. Gaila, nesulaukėme atsakymų, bet aktyviai stebėjome vis naujai talpinamas kitų partnerių vyresnių mokinių prisistatymus, skaitėme jų laiškus. Jau minėjau, jog suplanuotas online susitikimas neįvyko, organizatoriai buvo išvykę…

Pamokas integravome su IKT. Pamokos vyko klasėse naudojant planšetinius kompiuterius bei kompiuterių klasėje. Vaikams buvo leista jungtis patiems prie eTwinning portalo, bet kada domėtis informacija ir ja dalintis. Kartais mokiniai naudojosi savo išmaniaisiais telefonais ieškant informacijos apie šalis partneres. Multimedija neatsiejama šiose pamokose.

Mokiniai pildė refleksijos anketą eTwinning portale. Jie teigė, jog susipažino ir tai įgalino dirbti su naujomis programomis. Daug sužinojo apie kitas mokyklas, jų veiklas, tautinį identitetą. Džiaugiamės įtraukę tėvus, kurie atsakingai fotografavo Kalėdiniu laikotarpiu savo namus, dalijosi su pasauliu patirtimi: vaikai siekė bendro tikslo su tėvais! Mokykloje vyko aktyvus bendradarbiavimas tarp projekto vykdymo grupės narių (tėvų, mokytojų ir mokinių). Džiaugėmės galimybe matyti pasaulį atvirą ir patiems parodyti savo išskirtinumą. Mokiniai galėjo lyginti save su kitais, vertinti kritiškai pateiktus savo ir kitų darbus, IKT žinios pravers būsimose veiklose.

Mūsų projektui suteiktas eTwinning kokybės ženklas. Daugelis šalių partnerių už aktyvų bendradarbiavimą gavo kokybės ženkliukus.

Rugpjūčio 27 d. Vilnius Grand Resort (Vilniaus raj.) vyko „eTwinning“ nacionaliniai apdovanojimai 2019. Anglų k. mokytoja metodininkė Giedrė Gudauskienė vykdžiusi Europos Komisijos inicijuotos programos „eTwinning“ projektą 2017-2019 metais “The Colors of The Rainbow” buvo apdovanota Nacionaliniu kokybės ženkleliu.

b7aea8b9

etw_europeanqualitylabel_141719_lt


TARPTAUTINIO E-TWINNING PROJEKTO „The Colors of the Rainbow“ („Vaivorykštės spalvos“) PROGRAMA

TIKSLAS
Tarptautinis kultūrinių ryšių stiprinimas.

UŽDAVINIAI
1. Ugdyti pilietiškumą kuriant savo aplinkos (namų, mokyklos, šalies) pristatymus.
2. Gilinti lietuvių ir anglų kalbos žinias atliekant suplanuotas projekto veiklas.
3. Tobulinti darbo kompiuteriu įgūdžius ugdant gebėjimą naudotis naujos kartos interneto paslaugomis.
4. Skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalba, Europos šalių istorija ir kultūra analizuojant partnerių pateiktus darbus.
5. Stiprinti mokytojų tarpusavio bendravimą ir aktyvesnį bendradarbiavimą su tėvais rengiant tradicinių Kalėdinių patiekalų pristatymus.

DALYVIAI
Priešmokyklinės grupės ir 1 – 4 klasių mokiniai.

SITUACIJOS ANALIZĖ
Lapkričio 15 d. – gruodžio 15 d. visos projekte dalyvaujančios šalys kurs video prisistatymus gimtąją ir anglų kalbomis. Prisistatymai ir kita bendra informacija bus talpinama eTwinning dienoraštyje. Mūsų mokiniai rašys Kalėdinius sveikinimus, kurie bus išsiųsti į Škotiją, Italiją, Graikiją, Ispaniją ir Turkiją.
Gruodžio 15 d. – sausio 15 d. bus rengiami tradicinių Kalėdinių patiekalų receptų su fotografijomis pristatymai.
Sausio 15 d. – vasario 15 d. kiekviena šalis nufilmuos savo mėgiamą žaidimą, patalpins eTwining portale, susipažins su kitų šalių žaidimais ir patys išmoks naują. Jį nufilmuos ir patalpins savo įspūdžius blog’e.

LAIKAS IR VIETA
2017 m. lapkričio 15 – 2018 m. vasario 15 d., Pakuonio pagrindinė mokykla.

LAUKIAMAS REZULTATAS
Vyks tarpkultūriniai mainai ir bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas.
Bus nufilmuoti mokinių prisistatymai lietuvių ir anglų kalbomis bei parašyti ir išsiųsti Kalėdiniai sveikinimai partnerinių šalių mokykloms, pristatyti tradiciniai Kalėdiniai patiekalai bei jų receptai, veiklos mokykloje.
Mokytojai pagilins žinias naudojantis Web 2.0 informacinėmis priemonėmis.
Augs mokinių pasididžiavimas savo valstybe ir mokykla.
Dalyviai išmoks kitų šalių žaidimų, praplės akiratį apie kitas šalis ir įspūdžiais dalinsis su tėveliais ir draugais.

DARBO GRUPĖ
Anglų k. mokytoja G. Gudauskienė – darbo vadovė, atsakinga už projekto programos parengimą, projekte suplanuotų veiklų įgyvendinimą, atvirukų rašymą anglų kalba, informacijos patalpinimą internetinėje eTwinning platformos erdvėje bei projekto sklaidą.
Mokyklos direktorė – už projekto veiklų koordinavimą.
R. Eidukevičienė – už tradicinių Kalėdinių patiekalų receptų ir nuotraukų pristatymą, veiklas su tėvais.
G. Kavaliauskienė – už nuotraukų, pristatančių mūsų mokyklos veiklą, miestelį ir šalį, surinkimą. Už Kalėdinių sveikinimų rašymą gimtąja kalba.
R. Pačėsienė – už sveikinimų išsiuntimą kitoms šalims ir gautų iš užsienio laiškų ir kitų suvenyrų pristatymą mokykloje („laiškų vaivorykštė“).
D. Bunevičienė – už pasisveikinimų lietuvių ir anglų kalbomis nufilmavimą, žaidimų mokymąsi ir pristatymą partnerėms.

Parengė anglų k. vyr. mokytoja G. Gudauskienė

„Mano laisvalaikis“ (‟My free time activities“) 2016 – 2017 m. m.

Projekto tikslas – fotografuojant ir vartojant anglų kalbą, pristatyti mūsų mokyklos mokinių laisvalaikį, pažinti ir lyginti su kitų ES šalių jaunimo veiklomis.

Uždaviniai:
1. Vartojant užsienio (anglų) kalbą pristatyti laisvalaikio veiklas mokykloje ir namuose.
2. Tobulinant fotografavimo įgūdžius bei naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis sisteminti ir analizuoti informaciją.

Mokykloje buvo sudaryta projekto vykdymo darbo grupė. Siekėme, kad aprašant savo, skaitant ir aptariant kitų pomėgius, mokiniai patobulintų anglų k. skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžius, plėstų akiratį apie užsienio šalių jaunimo laisvalaikio užimtumą, rastų susirašinėjimo draugų. Vyktų tarpdalykinė integracija.
Dalyvavo 5 – 7 klasių mokiniai. Projektas vykdytas 2017 m. kovo 13 – balandžio 7 dienomis. Užsiregistravo 27 projekto dalyviai iš Rumunijos, Turkijos, Slovakijos, Lietuvos, Ispanijos, Ukrainos, Lenkijos, Norvegijos, Kroatijos, Čekijos ir Italijos. Daugiausiai partnerių iš Turkijos ir Rumunijos. Iš Lietuvos dalyvavo tik mūsų mokykla.

Ką pavyko įgyvendinti:
Sukūrėme savo logotipą, kurį mielai nuspalvino 7 kl. mokinys Milvydas.
Projekto puslapyje sukūrėme savo mokyklos pristatymą PowerPoint programa. Nurodėme internetinius mūsų mokyklos svetainės ir mokyklos muziejaus facebook paskyroje puslapius, kuriuose partnerės šalys galėtų surasti informaciją apie mus.
Aktyviai veikiant su informacinių technologijų mokytoja Vita Marcinkevičiene, sukūrėme nuotraukų albumą. Pateikėme foto medžiagą, kurioje atsispindi mokinių laisvalaikis mokykloje ir namuose, popamokiniai užsiėmimai. Taip pat, projekto vykdymo eigoje ir pabaigoje sukurtas bendras produktas.
Tai buvo trumpas, 5 savaičių trukmės tarptautinis projektas, kuriam mokiniai ruošė medžiagą namuose ir pamokų metu. Panaudojant sukauptą medžiagą, parengtas informacinis stendas pirmame mokyklos koridoriaus aukšte prie kalbų kabinetų. Mokiniai, projektui pasibaigus, aptarė savo indėlį, analizavo kitų partnerių eTwinning platformoje pateiktą informaciją, ieškojo kontaktų susirašinėjimui.

5th grade

the 6 th gradeAnglų k. vyr. mokytoja Giedrė Gudauskienė