Tvarkų aprašai

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankymo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono Pakuonio pagrindinėje mokykloje, vykdančioje ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašas

Mokesčio, pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomo vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo aplinkai gerinti, panaudojimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos renginių organizavimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas