Tvarkų aprašai

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos savitestavimosi ir ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankymo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono Pakuonio pagrindinėje mokykloje, vykdančioje ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašas

Mokesčio, pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomo vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo aplinkai gerinti, panaudojimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos renginių organizavimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos  ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės bendrųjų saugumo ir higienos normų laikymosi tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos mokinio individualios pažangos ir fiksavimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos mokinių socialinės – pilietinės veiklos tvarkos aprašas