Mokinių ugdymas šeimoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d.  nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios vaikai gali būti mokomi šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Taip įgytas išsilavinimas prilyginamas gautam mokykloje.

Apraše reglamentuotas prašymų pateikimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos, ugdymosi šeimoje sąlygų, vaikų kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygio įvertinimas, mokymosi sutarties sudarymas ir nutraukimas, mokinių konsultavimas, aprūpinimas mokomąja medžiaga, mokymosi pažangos ir pasiekimų, jų socializacijos poreikio užtikrinimo periodinis vertinimas.

Mokinius, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins mokyklos.

Tėvai, pageidaujantys, kad jų vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti mokyklos direktoriui prašymus ir dokumentus nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  • Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  • Užpildytas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) klausimynas tėvams ir vaikui (Aprašo 1 priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  • Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita, parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);
  • Vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);
  • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Daugiau informacijos el. paštu pavaduotoja@pakuonis.prienai.lm.lt.

Ugdymo planai

UGDYMO PLANAS 2022-2023 M. M.

Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklos programa 2022-2023 m. m.

Jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos programa 2022-2023 m. m.

UGDYMO PLANAS 2021-2022 M. M.

UGDYMO PLANAS 2020-2021 M. M.

UGDYMO PLANO 2018-2019 M. M. PAKEITIMAS
UGDYMO PLANAS 2018 – 2019 M. M.
UGDYMO PLANAS 2019-2020 M. M.

Ikimokyklinės ugdymo grupės veiklos programa 2019 – 2020 m. m.

Priešmokyklinės ugdymo grupės veiklos programa 2019 – 2020 m. m.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

MOKINIŲ ATOSTOGOS

TRIMESTRAI

TVARKARAŠČIAI

5-10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

1-10 KLASIŲ NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS

KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (PUPP)

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO INSTRUKCIJOS

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE PUPP

 

NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI (NMPP)

Kiekvieną pavasarį antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje atlieka vienodas užduotis:
2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;
6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
8 klasės – iki 2018 m. skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo.

Nuo 2019 m. pradėtas laipsniškas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę.

Elektroninis NMPP. 2020 m. pavasarį (t.y. 2019-2020 m.m.) bus vykdomas elektroninis e-NMPP 4 ir 8 klasėse. 4 klasės mokiniai galės atlikti skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo, 8 klasėje – skaitymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testus. Rašymo testo nei 4, nei 8 klasėje nebus.

Elektroninio NMPP vykdymo 4 ir 8 klasėse tvarkaraštis 2019-2020 m. m.

NMPP („popierinis”). Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2020 pavasarį 2 ir 6 klasėse galutinis sprendimas šiuo metu dar nepriimtas.

2018 – 2019 m. m. NMPP rezultatai:
2 klasė
4 klasė
6 klasė
8 klasė

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE NMPP