Tvarkų aprašai

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos savitestavimosi ir ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankymo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono Pakuonio pagrindinėje mokykloje, vykdančioje ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašas

Mokesčio, pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomo vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo aplinkai gerinti, panaudojimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos renginių organizavimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos  ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės bendrųjų saugumo ir higienos normų laikymosi tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos mokinio individualios pažangos ir fiksavimo tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos mokinių socialinės – pilietinės veiklos tvarkos aprašas

Korupcijos prevencija

DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo tvarkos aprašas

Mokyklos korupcijos prevencijos programa 2019-2021 metams

Informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybes atmintinė

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai

1 priedas_Atmintinė

 

Viešieji pirkimai

Daugiafunkcinio sporto aikštyno įrengimas ir teritorijos sutvarkymas Pakuonyje“ rangos darbų pirkimas pagal UAB „Patvanka“ parengtą suprastintą  projektą „Sporto paskirties inžinerinių statinių Prienų r. sav., Pakuonis Sodų g. 36 statyba (nesudėtingas statinys I grupė)  vykdomas mažos vertės skelbiamos apklausos būdu, nes CPO kataloge patektoje specifikacijoje „Sporto žaidimo aikštelių įrengimas“ yra pateikta tik dalis įsigyti reikalingų darbų (žemės darbai, aikštelių įrengimas, pamatų po sporto įrenginiais įrengimas, sporto įrenginių montavimas), tačiau nėra galimybės įsigyti kitus darbus numatytus suprastintame projekte (teritorijos sutvarkymas, aptvėrimas, apšvietimo įrengimas, video stebėjmo sistemos įrengimas).

 

viesuju_pirkimu_planas_2019

 

Viešieji pirkimai

Finansinė atskaitomybė

2022 metai

I ketvirčio finansinės atskaitos

II ketvirčio finansinės ataskaitos

III ketvirčio finansinės ataskaitos

 

2021 metai

I ketvirčio finansinės ataskaitos

II ketvirčio finansinės ataskaitos

III ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 metai

I ketvirčio finansinės ataskaitos

II ketvirčio finansinės ataskaitos

III ketvirčio finansinė ataskaita

2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metai

I ketvirčio finansinės ataskaitos

I pusmečio ataskaitų rinkinys

III ketvirčių ataskaitų rinkinys

2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys (1 dalis)

2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2 dalis)

2018 metai

2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

I ketvirčio aiškinamais raštas

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

I pusmečio aiškinamasis raštas