Tarptautinio Erasmus+ projekto dalyvių susitikimas Florencijoje

Pakuonio pagrindinė mokykla dalyvauja Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamame „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685 „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“. Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu projektui skirta 146 301,00 eurų dotacija. Šį projektą įgyvendina konsorciumas – visos Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklos ir lopšeliai-darželiai. Projektas bus įgyvendinamas 2020 m. gruodžio–2022 m. birželio mėn. Projekto tikslas – sukurti mokinių mokymuisi palankią mokyklų emocinę aplinką sudarant sąlygas mokyklų darbuotojams įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių šioje srityje, susipažinti su kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi. Projekto veiklomis mokyklų emocinė aplinka bus gerinama dviem aspektais: emociškai tvarių santykių tarp mokyklos bendruomenės narių kūrimas ir patyčių eliminavimas mokyklos aplinkoje. Todėl 66 projekto dalyviai (vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai) turės galimybes dalyvauti savaitės trukmės kursuose Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje. Iš kursų parsivežtas mokyklų emocinės aplinkos gerinimo idėjas jie įgyvendins kasdienėje praktikoje savo mokyklose.

 

2022 m. kovo 7-12 d. Prienų rajono švietimo įstaigų (pagrindinių mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų) įvairių dalykų mokytojai ir specialistai dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamo „Erasmus+“ programos KA1 projekto ”Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio” kursuose “Sukurkite pozityvą: pozityvų mąstymą, pozityvų bendravimą ir pozityvias mokyklos erdves” („Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces”)  Europass Teacher Academy (toliau – akademija) Florencijoje, Italijoje.

Kursų metu akademijos lektorė Maddalena Bucciarelli teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokė asmeninių bei aplinkinių emocijų atpažinimo metodų, ieškoti  atsakymų supančioje aplinkoje, pozityvių aplinkų kūrimo būdų. Skatino formuoti pozityvų asmeninį mokytojo požiūrį. Kėlė klausimus ir padėjo ieškoti atsakymų: koks iš tiesų yra mokytojo vaidmuo siekiant geros mokinių emocinės savijautos? Ar pasitelkiant įvairius mokymo metodus perteikti mokiniui žinias, ar mokinį padrąsinti išeiti iš komforto zonos ir pačiam rasti būdą sėkmingam užduočių atlikimui? Tiek mokytojai, tiek tėvai dažnai iš anksto, tarsi, numato vaikų ateitį neklausdami, ką jis pats galvoja, ką jaučia. Mokytojo siekiamybė – sukurti aplinką, kurioje atsiskleis mokinio asmeninės savybės, stiprės motyvacija ir atsiskleis gebėjimai, o su jais ir akademiniai pasiekimai. Emociškai saugioje aplinkoje mokinys jaučiasi laimingesnis. Šiam procesui svarbios mūsų mintys, nuo kurių priklauso savijauta ir elgesys. Protas niekada nenurimsta – planuojame, kuriame, rūpinamės ateitimi, bet pamirštame dabartį, kaip dabar jaučiamės, kur esame, ką darome, ką turime. 

Palanki mokymuisi aplinka neatsiejama nuo pagarbaus mokinio ir mokytojo abipusio bendravimo ir bendradarbiavimo. Būdami skirtingi į pamokas atsinešame įvairias emocijas, nuotaikas, įtakojančias mokinio elgesį ugdymo procese čia ir dabar, kurių dažna priežastis – nemalonūs praeities įvykiai ir patirtys. Lektorė mokė atpažinti kas veda mokinį iš pusiausvyros ar skatina kūrybiškai vystytis: požiūris, sąmoningumas, dėmesingumas, nusivylimas, konkurencija… Atlikome užduotis atsakydami į klausimus: ką mokykla, mokytojai ir mokiniai daro, kad išvengtų streso? Dalindamiesi savo patirtimi priėjome išvadų, kad nepatirdami streso pamokose mokiniai jaučiasi laimingais, jiems geriau sekasi atlikti užduotis, mokiniai jaučiasi svarbiais ir gerbiamais, tiki mokytoju. 

Pozityvios erdvės sukūrimas taip pat svarbus komponentas mokinio ir mokytojo gerai savijautai – šviesios mokomosios erdvės, švara ir temperatūra, augalai, gyvieji kampeliai, nusiraminimo ir susikaupimo zonos, baldų  funkcionalumas, muzika pertraukų, kartais ir ugdymo proceso metu…

Kursų  metu mums buvo sudarytos sąlygos susipažinti su italų kultūra,  aplankyti architektūros paminklus, muziejus,  paragauti gardžių  tradicinių patiekalų. Ši įdomi patirtis pagilino mokytojų bendrąsias bei dalykines kompetencijas ir praturtino naujomis idėjomis.

Įgytas žinias mokytojai taikys savo dalykų pamokose, ugdomųjų veiklų metu.